Kompensim të dëmeve nga vërshimet, mjete për bizneset, shtesa për policët dhe mjekët, pensionet…

Qeveria në detyrë Republikës së Kosovës e drejtuar nga Kryeministri Avdullah Hoti, në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, ka mbajtur mbledhje korresponduese elektronike, mbledhja e 59 me radhë, në të cilën ka shqyrtuar dhe miratuar vendime dhe dokumente të fushave të përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore.

Miratimin nga Qeveria e ka marr vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për bizneset sipas kritereve të përcaktuara me Programin e Rimëkëmbjes Ekonomike në vlerë prej 6.5 milionë eurove për subvencionimin e bizneseve aktive dhe të vetë punësuarve.

Gjithashtu ka marr miratimin e kabinetit qeveritar edhe vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për kompensimin e dëmeve në komunat e prekura nga vërshimet e ndodhura në javën e parë të janarit të vitit 2021. Për këtë qëllim janë ndarë 1 milion euro që do të përdoren për kompensimin e dëmeve të shkaktuara në objektet e banimit si pasojë e vërshimeve të javës së parë të janarit 2021.

Ministria e Pushtetit Lokal do të caktojë kriteret për kompensim dhe do të themelojë komision ndërministror për verifikim, vlerësim dhe koordinim të procesit të ndarjes së mjeteve nëpër komuna. Sipas vendimit, dëmet në infrastrukturë do të mbulohen nga buxhetet komunale ndërsa dëmet në bujqësi do të kompensohen nga buxhetet komunale dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Kabineti qeveritar ka aprovuar edhe vendimin për Planifikimin dhe Zbatimin e Programit për Rimëkëmbjen Ekonomike Faza II-Masa 4 – Mbështetje Financiare për Projektet dhe iniciativat që synojnë përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri dhe ekonomi. Vendimi obligon Agjencinë për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të zbatoj dhe monitoroj këtë plan.

Në fazën e dytë të këtij plani me buxhetin e akorduar në shumë 1 milion euro do të përdoret për mbështetjen e target grupeve siç janë:

· gratë dhe vajzat që zotërojnë bizneset të vogla private, prodhuese apo shërbimesh (gastronomi, pastrim, rrobaqepësi, larje, ngjyrosje e pastrim kimik, prodhime arti dhe artizanale të trashëgimisë kulturore (punime në argjend, veshje, prodhime artistike), lulishtari, etj.

· gratë dhe vajzat të organizuara në forma të biznesit të tilla si kooperativa, B2B (business-to-business) të cilat ndodhen në linjën e parë të zinxhirit te prodhimit dhe furnizimit me lëndë të parë të konsumatorit individual, tregtar dhe/ose atij industrial të prodhimit masiv

· individë fizikë, të cilët ndërmarrin nisma vetëpunësimi prej të cilave punësohen dhe sigurojnë mirëqenien familjare dhe/apo të të ardhurave për përmbushjen e nevojave bazike,

· gra dhe vajza nga grupe të caktuara shoqërore (me aftësi të kufizuara, nëna vetë ushqyese, punëtorë në tregun informal të punësimit, viktima të dhunës në familje apo viktima të dhunës seksuale të luftës, komunitete pakicë roma, ashkali, egjiptian, etj.

Edhe vendimi për zbatimin e masës nr. 16, të për Skemat Pensionale dhe Sociale, të Programit për Rimëkëmbjen Ekonomike, sipas vendimit Nr. 06/58 të datës 14.01.2021 ka marr miratimin e Qeverisë në mbledhjen e sotme. Për këtë qëllim janë ndarë mjete ne shumën prej 21 milion euro. 7.5 milionë nga këto mjete do të ndahen për dyfishimin e pagesave për ndihmë sociale ndërsa 13.5 milionë për pagesën e shtesës prej 30 euro për skemat pensionale dhe sociale që marrin pagesa deri në 100 euro.

Për të realizuar kompensimin për angazhimin e shtuar në terren të zyrtarëve policor aktiv të ekspozuar drejtpërdrejt ndaj pandemisë COVID-19, Qeveria në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 1.6 milionë euro.

Ndërsa me një vendim tjetër janë ndarë 8 milionë euro për kompensimin e shtesave mujore mbi pagën bazë për personelin aktiv shëndetësor për muajt janar, shkurt dhe mars të vitit 2021. Ndarja e mjeteve do të bëhet sipas kategorizimit:

1. Kategoria I – mjekë, iu ndahet shtesa prej 250 euro në muaj;

2. Kategoria II – infermierë, iu ndahet shtesa prej 150 euro në muaj dhe

3. Kategoria III – stafi mbështetës – teknik, iu ndahet shtesa prej 100 euro në muaj.