Arrestohen 6 persona për mosrespektim të dispozitave ligjore gjatë kohës së epidemisë

Policia e Kosovës ka njoftuar për arrestimin e 6 personave në Gjilan, për “mosveprimi sipas dispozitave ligjore në fuqi gjatë epidemisë”.

Policia e Kosovës në rajonin e Gjilanit me 26 mars 2020 rreth orës 22:57 ka takuar gjashtë (6) persona në rrugët e fshatit Livoq i Epërm komuna Gjilan.

Ata nuk e respektonin kohën e lëvizjes, dhe bien ndesh me vendimin e lëshuar nga Qeveria e Kosovës Nr. 130/2020 lidhur me oraret e cekura në urdhëresë.

Personat e cekur shqiptar shtetas të Kosovës nuk kanë pas arsye bindëse apo leje valide për të lëvizure në atë kohë.

Ata jenë intervistuar në bazë të procedurave ligjore dhe me vendim të prokurorit të shtetit ndaj të gjithëve është caktuar masa e ndalimit për dyzet e tetë (48) orë .

Vlen të përkujtohet se në bazë të KP “Neni 250, mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë, dhe kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje ngjitëse nuk vepron sipas urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton masat që kanë për qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, ata dënohet me burgim deri në dy (2) vjet”.

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike Ministarstvo Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave / Ministry of Internal Affairs and Public Administration Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë/ Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate

Policia e Kosovës është e përkushtuar që të punoj dhe veproj për të mirën e qytetarëve të saj, thuhet në njoftimin e policise së rajoinkit të Gjilanit, të cilin e ka përcjellë për media togeri Ismet Hashani./mediafokus.info